Institute of Functional Nano and Soft Materials, Soochow University
Liao Research Group
Statistics of Papers
Statistics of Papers
2018

15.WC Chen, Y Yuan, ZL Zhu, ZQ Jiang, LS Liao*, CS Lee*

"Polyphenylnaphthalene as a Novel Building Block for High‐Performance Deep‐Blue Organic Light‐Emitting Devices"

Advanced Optical Materials,DOI:10.1002/adom.201700855

14.JJ Liang, Y Li, Y Yuan, SH Li, XD Zhu, S Barlow, MK Fung*, ZQ Jiang*,Seth R. Marder*, Liang-Sheng Liao

"A blue thermally activated delayed fluorescence emitter developed by appending a fluorene moiety to a carbazole donor with meta-linkage for high-efficiency OLEDs"

Materials Chemistry Frontiers,DOI: 10.1039/c7qm00605e

13.WC Chen, Y Yuan, ZHU Ze-Lin, ZQ Jiang, SJ Su, LS Liao*, C Lee*

"De novo design of D-σ-A molecules as universal hosts for monochrome and white phosphorescence organic light-emitting diodes"

Chemical Science

12.JJ Wu, ZZ Li, MP Zhuo, Y Wu*, XD Wang*, LS Liao*, L Jiang

"Tunable Emission Color and Morphology of Organic Microcrystals by a “Cocrystal” Approach"  

Advanced Optical Materials,DOI=10.1002/adom.201701300

11.XY Liu, HT Ge, Y Zhao, D Zhao, J Fan*, LS Liao*

“Novel carbazole derivatives with ortho-linkage strategy for efficient phosphorescent organic light-emitting diodes”

Journal of Materials Chemistry C,DOI: 10.1039/C8TC00630J

10.QQ Ye, ZK Wang*, M Li, CC Zhang, KH Hu, LS Liao*

"N-Type Doping of Fullerenes for Planar Perovskite Solar Cells"

ACS Energy Letters 3, 875-882

9.XY Liu, X Tang, Y Zhao, D Zhao, J Fan*, LS Liao*

"Dispiro and Propellane: Novel Molecular Platforms for Highly Efficient Organic Light-Emitting Diodes"

ACS applied materials & interfaces 10 (2), 1925-1932

8.XY Liu, QS Tian, D Zhao, J Fan*, LS Liao*

"Novel oD-π-A arylamine/arylphosphine oxide hybrid hosts for efficient phosphorescent organic light-emitting diodes"

Organic Electronics 56, 186-191

7.Rongjuan Yang, Dan Li, Yongqi Bai, Lei Zhang, Zhiyang Liu, Jian Hao*, Qiang Wei, Liang-Sheng Liao*, Ruixiang Peng, Ziyi Ge*

"Novel tetraarylsilane-based hosts for blue phosphorescent organic light-emitting diodes"

Organic Electronics, DOI:10.1016/j.orgel.2018.01.026

6.Yue-Min Xie, Qi Sun, Tao Zhu, Lin-Song Cui, Feng Liang, Sai-Wing Tsang, Man-Keung Fung*, Liang-Sheng Liao*

"Solution processable small molecule based organic light-emitting devices prepared by dip-coating method"

Organic Electronics, DOI:10.1021/acs.cgd.7b00910

5.Ya‐Kun Wang, Si‐Hua Li, Sheng‐Fan Wu, Chen‐Chao Huang, Sarvendra Kumar, Zuo‐Quan Jiang*, Man‐Keung Fung, Liang‐Sheng Liao*

"Tilted Spiro‐Type Thermally Activated Delayed Fluorescence Host for≈ 100% Exciton Harvesting in Red Phosphorescent Electronics with Ultralow Doping Ratio"

Advanced Functional Materials, DOI:10.1002/adfm.201706228

4.Yun Hu, Yi Yuan, Ying-Li Shi, Jiu-Dong Lin, Zuo-Quan Jiang*, Liang-Sheng Liao*

"Efficient near-infrared organic light-emitting diodes based on a bipolar host"

Journal of Materials Chemistry C, 6(2018), 1407-1412

3.Xiang-Yang Liu, Xun Tang, Yue Zhao, Danli Zhao, Jian Fan*, Liang-Sheng Liao*

"Spirobi [dibenzo [b, e][1, 4] azasiline]: a novel platform for host materials in highly efficient organic light-emitting diodes"

Journal of Materials Chemistry C, 6(2018), 1023-103

2.Lu‐Lu Jiang, Zhao‐Kui Wang*, Meng Li, Cong‐Cong Zhang, Qing‐Qing Ye, Ke‐Hao Hu, Ding‐Ze Lu, Peng‐Fei Fang*, Liang‐Sheng Liao*

"Passivated Perovskite Crystallization via g‐C3N4 for High‐Performance Solar Cells"

Advanced Functional Materials, DOI:10.1002/adfm.201705875

1.Chenglin Bian, Qiang Wang, Quan Ran, Xiang-Yang Liu, Jian Fan*, Liang-Sheng Liao

"New carbazole-based bipolar hosts for efficient blue phosphorescent organic light-emitting diodes"

Organic Electronics,52(2018), 138-1452017(2)

49.Cong-Cong Zhang, Meng Li, Zhao-Kui Wang*, Yu-Rong Jiang, Hai-Rui Liu, Ying-Guo Yang, Xing-Yu Gao, Heng Ma*

"Passivated perovskite crystallization and stability inorganic–inorganic halide solar cells by doping a donor polymer"

Journal of Materials Chemistry A, 5(2017), 2572-2579.

48. YingguoYang*, Shanglei Feng*, Meng Li*, WeidongXu, Guangzhi Yin, Zhaokui Wang, Baoquan Sun, Xingyu Gao

“Annealing Induced Re-crystallization in CH3NH3PbI3−xClx for High Performance Perovskite Solar Cells”

Scientific Reports, 7(2017), 46724.

47.  Zhi-Zhou Li, Xuedong Wang*, Liang-Sheng Liao*

"Luminescence-/morphology-modulation of organic microcrystals by the protonation process"

Journal of Materials Chemistry C, 5(2017), 6661-6666.

46. Sheng-Fan Wu, Si-Hua Li, Ya-Kun Wang, Chen-Chao Huang, Qi Sun, Jiao-Jiao Liang, Liang-Sheng Liao, Man-Keung Fung*

"White Organic LED with a Luminous Efficacy Exceeding 100 lm W−1 without Light Out-Coupling Enhancement Techniques"

Advanced Functional Materials, 27(2017), 1701314.

45. Junming Li, Shou-Cheng Dong, Andreas Opitz, Liang-Sheng Liao*, Norbert Koch*

"Design principles ofcarbazole/dibenzothiophene derivatives as host material in modern efficientorganic light-emitting diodes"

Journal of Materials Chemistry C, 5(2017), 6989-6996.

44. Yongxi Li, Lian Zhong, BhojGautam, Haijun Bin, Jiu-Dong Lin, Fu-Peng Wu, Zhanjun Zhang, Zhi-Guo Zhang*,

Kenan Gundogdu*, Yongfang Li, Zuo-Quan Jiang*, Liang-Sheng Liao*

"A Near-Infrared Non-Fullerene Electron Acceptor for High Performance Polymer Solar Cells"

Energy& Environmental Science, 10(2017), 1610-1620.‍‍‍‍

43. Ya-Kun Wang, Sheng-Fan Wu, YiYuan, Si-Hua Li, Man-Keung Fung, Liang-ShengLiao*, Zuo-Quan Jiang*

"Donor−σ–Acceptor Moleculesfor Green Thermally Activated Delayed Fluorescence by Spatially Approaching Spiro Conformation"

Organic Letters, 19(2017),3155–3158‍.

42. Xiang-Yang Liu, Xun Tang, YueZhao, Danli Zhao, Jian Fan*, Liang-Sheng Liao

"Dibenzo[g,p]chrysene:A new platform for highly efficient red phosphorescent organic light-emittingdiodes"

Dyes and Pigments, 146(2017), 234-239‍.

41.Yan-Hui Lou, Zhao-Kui Wang*

"Aqueous-solution-processable metal oxides for high-performance organic and perovskite solar cells"

Nanoscale, 9(2017), 13506-13514‍.

40.Xuedong Wang*, Zhi-Zhou Li, Ming-Peng Zhuo, Yishi Wu, Shuo Chen*, Jiannian Yao*, Hongbing Fu*,

"Tunable Near-Infrared Organic Nanowire Nanolasers"

Adv.Funct.Materials, DOI: 10.1002/adfm.201703470‍.Prev
1
2017(1)

27.Yongxi Li, Lian Zhong, Jiu-Dong Lin, Fu-Peng Wu, Hai-Jun Bin, Zhanjun Zhang, Lai Xu*, Zuo-Quan Jiang*, Zhi-Guo Zhang, Feng Liu*,  Thomas P Russell, Yongfang Li, Liang-Sheng Liao, Stephen R Forrest*

"Isomeric Effects of Solution Processed Ladder-Type Non-Fullerene Electron Acceptors"

Solar RRL., DOI:10.1002/solr.201700107

26.Juan Zhu, Florian Fontein, Hong Wang, Qigang Zhong, Chenglong Li, Jianping Li, Bo Wang, Liangsheng Liao*, Yue Wang*, Lizhen Huang, Harald Fuchs, Wenchong Wang*, Lifeng Chi*

"Micro organic light-emitting diodes fabricated through area-selective growth"

Materials Chemistry Frontiers, DOI:10.1039/C7QM00383H
25.Jin-Miao Wang, Zhao-Kui Wang*, Meng Li, Cong-Cong Zhang, Lu-Lu Jiang, Ke-Hao Hu, Qing-Qing Ye, Liang‐Sheng Liao*

"Doped Copper Phthalocyanine via an Aqueous Solution Process for Normal and Inverted Perovskite Solar Cells"

Advanced Energy Materials,DOI:10.1002/aenm.201701688

24.Bo Wang, Zhao-Kui Wang*, Jian Liang, Meng Li, Yun Hu, Liang-Sheng Liao*

"Flash-evaporated small molecule films toward low-cost and flexible organic light-emitting diodes"

Journal of Materials Chemistry C, DOI:10.1039/C7TC03529B

23.Ying-Li Shi, Feng Liang, Yun Hu, Ming-Peng Zhuo, Xue-Dong Wang*, Liang-Sheng Liao*

"High performance blue quantum dot light-emitting diodes employing polyethylenimine ethoxylated as the interfacial modifier"

Nanoscale, DOI:10.1039/C7NR04542E

22.Wenjuan Zhang, Jie Ma, Guo-Jun Liu, Xiang-Yang Liu, Jian Fan*, Liang-Sheng Liao*

"Efficient sky-blue emitting Pt(II) complexes based on imidazo[1,2-f]phenanthridine-containing tetradentate ligands"

Journal of Materials Chemistry C, DOI:10.1039/C7TC02622F

21.Jie Ma, Zhi-Zhou Li, Xue-Dong Wang*, Liang-Sheng Liao*

"Molecular-Oriented Self-Assembly of Small Organic Molecules into Uniform Microspheres"

Crystal Growth & Design, DOI:10.1021/acs.cgd.7b00910

Prev
1
2016

32. Y. L. Lei, Y.Q.  Sun,  H. Y.Zhang,  L. S. Liao, S. T. Lee, W. Y. Wong

"Constructing luminescent particle/MOF composites by employing polyvinylpyrrolidone-modified organic crystals as seeds"  

Chem.Commun., 52(2016),12318-12321‍‍.

31. L.Zhang. D, Y. Zhou, B. Wang, X.B. Shi, Y. Hu, Z. K. Wang, L. S. Liao

"Enhanced efficiency and stability in organic light-emiting diodes by employing a p-i-n-p structure"  

Appl.Phys.Lett., 109(2016),173302‍.

30. T. Xu. Y. X. Zhang, B. Wang, C.C.Huang, I.Murtaza, H, Meng, L. S. Liao

"Highly Simplified Reddish Orange Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes Incorparating a Novel Carrier and Exciton-Confining Spiro-exciplex-forming Host for Reduced Efficiency Roll-off"  

Asc Appl. Mater. Interfaces, (2016).DOI:10.1021/acsami.6b13077‍.

29.M.K. Fung, Y. Q. Li, and and L. S. Liao                                  

"Tandem Organic Light-Emitting Diodes"

Adv.Mater. ,(2016),DOI:10.1002/adma.201601737.

28. M. Li, Y. H. Chao, T. Kang, Z.K. Wang, Y. G. Yang, S.L. Feng, Y. Hu, X. Y Gao, L. S. Liao and C. S. Hsu

"Enhanced crystallization and stability of perovskites by a cross-linkable fullerene for high performance solar cells"

J.Mater. Chem. A, 4(2016),15088-15094.

27. X. Y. Liu, F. Liang, Y. Yuan, L. S. Cui, Z. Q. Jiang and L. S. Liao

"An effective host material with thermally activated delayed fluorescence formed byconfined conjugation  for red phosphorescent organic light-emitting diodes."

Chem.Commun,52(2016), 8149-8151.

26.Y. K. Wang, Q. Sun, S. F. Wu, Y. Yuan, Q. Li, Z. Q. Jiang, M.K.Fung and L.S. Liao

"Thermally Activated Delayed Fluorescence Material as Host with Novel Spiro-Based Skeletonfor High Power Efficiency and Low Roll-Off Blue and White PhosphorescentDevices. "

Adv.Funct.Materials, 26(2016), 7929-7936.

25.X.Y. Liu, F. Liang, Y.Yuan, Z.Q. Jiang and L. S. Liao

"Utilizing 9,10-dihydroacridine and pyrazine-containing donor–acceptor host materials forhighly efficient red phosphorescent organic light-emitting diodes"

J.Mater. Chem. C, 4(2016), 7869-7874.

24. Y. K. Wang, Z. Q. Jiang, L. S. Liao,

"New advances in small molecule hole-transporting materials for perovskite solar cells"

Chinese Chemical Letters, 27(2016),1293-1303.

23. M. Li, Z. K. Wang, Y. G. Yang, Y. Hu, S. L. Feng, J. M. Wang, X. Y. Gao, L. S. Liao,

"Copper Salts Doped Spiro-OMeTAD for High-Performance Perovskite Solar Cells"

Advanced Energy Materials, 6(2016),1601156.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

22. Y. Liu, F. Liang, L. S. Cui, X. B. Shi, Z. K. Wang, L. S. Liao,

"Simplified Hybrid White Organic Light-Emitting Diodes with a Mixed Fluorescent Blue Emitting Layer for Exciton Managing and Lifetime Improving"

Advanced Optical Materials, 4(2016),2051-2056.‍‍‍

21. M. M. Xue, C. C. Huang, Y. Yuan, L. S. Cui, Y. X. Li, B. Wang, Z. Q. Jiang, M. K. Fung, L. S. Liao,

"De Novo Design of Boron-Based Host Materials for Highly Efficient Blue and White Phosphorescent OLEDs with Low Efficiency Roll-Off"

ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (2016), 20230.

Prev
1
2015

32. B. Wang, F. Liang, H. Hu, Y. Liu, Z. Kang, L.S. Liao, J. Fan

"Strongly phosphorescent platinum (ii) complexes supported by tetradentate benzazole-containing ligands"

J. Mater. Chem. C. 3 (2015), 8212-8218.(Collaborative).

31. X. Tang, L. Ding, Z. K. Wang, L. S. Liao

"Inverted and large flexible organic light-emitting diodes with low operating voltage"

J. Mater. Chem C. 3 (2015), 12399-12402.

30. D. X. Yuan, X. D. Yuan, Q. Y. Xu, M. F. Xu, X. B. Shi, Z. K. Wang, L. S. Liao

"A solution-processed bathocuproine cathode interfacial layer for high-performance bromine–iodine perovskite solar cells"

29. D. X. Yuan, A. Gorka, M. F. Xu, Z. K. Wang, L. S. Liao

"Inverted planar NH2CHQNH2PbI3 perovskite solar cells with 13.56% efficiency via low temperature processing"

Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015), 19745-19750.

28. X. Gong, M. Li, X. B. Shi, H. Ma, Z. K. Wang, L. S. Liao

''Controllable Perovskite Crystallization by Water Additive for High-Performance Solar Cells''

Adv. Funct. Mater. 25 (2015), 6671-6678.

27. X. B. Shi, Y. Hu, B. Wang, L. Zhang, Z. K. Wang, L. S. Liao

''Conductive Inorganic–Organic Hybrid Distributed Bragg Reflectors''

Adv. Mater. 27 (2015), 6696-6701.

26. X.Y. Liu, F. Liang, L. Ding, S.C. Dong, Q. Li, L.S. Cui, Z.Q. Jiang, H. Chen, L.S. Liao

"The study on two kinds of spiro systems for improving the performance of host materials in blue phosphorescent organic light-emitting diodes"

J. Mater. Chem. C. 3 (2015), 9053-9056.

25. O. Igbari, Y.M Xie, Z.M Jin, L.S. Liao.

''Microstructural and electrical properties of CuAlO2 ceramic prepared by a novel solvent-free ester elimination process''

J. Alloys. Compd. 653 (2015), 219-227.

24. Y.M. Xie, L.S. Cui, F.S. Zu, F. Igbari, M.M. Xue, Z.Q. Jiang, L.S. Liao

"High efficiency and low driving voltage blue/white electrophosphorescence enabled by the synergistic combination of singlet and triplet energy of bicarbazole derivatives"

Org. Electron. 26 (2015), 25-29.

23. Y. K. Wang, Y. L. Deng, X. Y. Liu, X. D. Yuan, Z. Q. Jiang, L. S. Liao

"A facile way to synthesize high-triplet-energy hosts for blue phosphorescent organic light-emitting diodes with high glass transition temperature and low driving voltage"

Dyes Pigments. 122 (2015), 6-12.

22. M. Qian, X.B. Shi, Y. Liu, Z.M. Jin, X.L. Wang, Z.K. Wang, L.S. Liao

"Theoretical model for the external quantum efficiency of organic light-emitting diodes and its experimental validation"

Org. Electron. 25 (2015), 200-205.

Prev
1
2014

31. Y. F. Zhang, F. S. Zu, S. T. Lee, L. S. Liao, N. Zhao, B. Q. Sun.

''Heterojunction with Organic Thin Layers on Silicon for Record Efficiency Hybrid Solar Cells''

Adv. Energy. Mater. 4 (2014), 2195-2223. (Collaborative).

30. J. H. Jou, R. Lygaitis, K. R. Thomas, L. S. Liao

''Materials, Designs, Fabrications, and Applications of Organic Electronic Devices''

Int. J. Photoenergy.  2014 (2014), Article ID 512717. (Collaborative).

29. K. P. Klubek, S. C. Dong, L. S. Liao, C. W. Tang, L. J. Rothberg

''Investigating blue phosphorescent iridium cyclometalated dopant with phenyl-imidazole ligands''

Org. Electron. 15 (2014), 3127-3136. (Collaborative).

28. D. Y. Zhou, H. Z. Siboni, Q. Wang, L. S. Liao, H. Aziz

''The influence of charge injection from intermediate connectors on the performance of tandem organic light-emitting devices''

J. Appl. Phys. 116 (2014), 223708.

27. L. Ding, Y. Q. Sun, H. Chen, F. S. Zu, Z. K. Wang, L. S. Liao

''A novel intermediate connector with improved charge generation and separation for large-area tandem white organic lighting devices''

J. Mater. Chem. C. 2 (2014), 10403-10408.

26. D. Y. Zhou, X. B. Shi, Y. Liu, C. H. Gao, K. Wang, L. S. Liao

''Role of hole injection layer in intermediate connector of tandem organic light-emitting devices''

Org. Electron. 15 (2014), 3694-3701.

25. J. Liang, F. S. Zu, L. Ding, M. F. Xu, X. B. Shi, Z. K. Wang, L. S. Liao

''Aqueous solution-processed MoO3 thick films as hole injection and short-circuit barrier layer in large-area organic light-emitting devices''

Appl. Phys. Express. 7 (2014), 111601.

24. L. Ding, X. Tang, M. F. Xu, X. B. Shi, Z. K. Wang, L. S. Liao

''Lithium Hydride Doped Intermediate Connector for High-Efficiency and Long-Term Stable Tandem Organic Light-Emitting Diodes''

ACS Appl. Mater. Interfaces. 6 (2014), 18228-18232.

23. D. Y. Zhou, L. S. Cui, Y. J. Zhang, L. S. Liao, H. Aziz

''Low driving voltage simplified tandem organic light-emitting devices by using exciplex-forming hosts''

Appl. Phys. Lett. 105 (2014), 153302.

22. D. Y. Zhou, X. B. Shi, C.H. Gao, S. D. Cai, Y. Jin, L. S. Liao

''Light extraction enhancement from organic light-emitting diodes with randomly scattered surface fixture ''

Appl. Surface. Sci. 314 (2014), 858-863.

21. Y. H. Lou, Z. K. Wang, D. X. Yuan, H. Okada, L. S. Liao

''Interfacial degradation effects of aqueous solution-processed molybdenum trioxides on the stability of organic solar cells evaluated by a differential method''

Appl. Phys. Lett. 105 (2014), 113301.

Prev
1
2013

21. L. S. Cui, Y. Liu, X. D. Yuan, Q. Li, Z. Q. Jiang, L. S. Liao

''Bipolar host materials for high efficiency phosphorescent organic light emitting diodes: tuning the HOMO/LUMO levels without reducing the triplet energy in a linear system''

J. Mater. Chem. C. 1 (2013), 8177-8185.

20. J. Lu, X. Xu, K. Cao, J. Cui, Y. Zhang, Y. Shen, X. Shi, L. Liao, Y. Cheng, M. Wang

''D–π–A structured porphyrins for efficient dye-sensitized solar cells''

J. Mater. Chem. A. 1 (2013), 10008-10015. (Collaborative).

19. S. H. Chang, C. F. Chang, J. L. Liao, Y. Chi, D. Y. Zhou, L. S. Liao, et al

''Emissive Osmium(II) Complexes with Tetradentate Bis(pyridylpyrazolate) Chelates''

Inorg. Chem. 52 (2013), 5867-5875. (Collaborative).

18. H. Zhang, M. F. Xu, R. L. Cui, X. H. Guo, S. Y. Yang, L. S. Liao, Q. J. Jia, Y. Chen, J. Q. Dong, B. Y. Sun

''Enhanced performance of inverted organic photovoltaic cells using CNTs–TiOX nanocomposites as electron injection layer''

Nanotechnology 24 (2013), 355401. (Collaborative).

17. J. Y. Zhuang, W.F. Li, W. M. Su,Y. Liu, Q. Shen, L.S. Liao, M. Zhou

''Highly efficient phosphorescent organic light-emitting diodes using a homoleptic iridium(III) complex as a sky-blue dopant''

Org. Electron. 14 (2013), 2596-2601. (Collaborative).

16. X. Z. Zhu, Y. Y. Han, Y. Liu, K. Q. Ruan, M. F. Xu, Z. K. Wang, J. S. Jie, L. S. Liao

''The application of single-layer graphene modified with solution-processed TiOx and PEDOT:PSS as a transparent conductive anode in organic light-emitting diodes''

Org. Electron. 14 (2013), 3348-3354.

15. Y. H. Lou, M. F. Xu, L. Zhang, Z. K. Wang, S. Naka, H. Okada, L. S. Liao

''Origin of enhanced electrical and conducting properties in pentacene films doped by molybdenum trioxide''

Org. Electron. 14 (2013), 2698-2704.

14. M. F. Xu, X. B. Shi, Z. M. Jin, F. S. Zu, Y. Liu, L. Zhang,Z. K. Wang, L. S. Liao

''Aqueous Solution-Processed GeO2: An Anode Interfacial Layer for High Performance and Air-Stable Organic Solar Cells''

ACS Appl. Mater. Interface. 5 (2013),10866-10873.

13. H. Chen, Z. Q. Jiang, C. H. Gao, M. F. Xu, S. C. Dong, L. S. Cui, S. J. Ji, L. S. Liao

''Silicon-Based Material with Spiro-Annulated Fluorene/Triphenylamine as Host and Exciton-Blocking Layer for Blue Electrophosphorescent Devices''

Chem-Eur. J. 19 (2013), 11791-11797.

12. L. S. Cui, S. C. Dong, Y. Liu, M. F Xu, Q. Li, Z. Q.Jiang, L. S. Liao

''meta-Linked spirobifluorene/phosphine oxide hybrids as host materials for deep blue phosphorescent organic light-emitting diodes''

Org. Electron. 14 (2013), 1924-1930.

11. C. H. Gao, X. B. Shi, D. Y. Zhou, L. Zhang, Z. K. Wang, L. S. Liao

''Highly Efficient White Organic Light-Emitting Diodes with Controllable Excitons Behavior by a Mixed Interlayer between Fluorescence Blue and Phosphorescence Yellow-Emitting Layers''

Inter. J. Photoenergy. 2013 (2013), Article ID 831765.

Prev
1
2012

8. C. H. Lin, Y. C. Chiu, Y. Chi, Y. T. Tao, L. S. Liao, M. R. Tseng, G. H. Lee.

''Mechanistic Investigation of Improved Syntheses of Iridium(III)-Based OLED Phosphors''

Organometallics. 31 (2012), 4349-4355. (Collaborative).

7. C. H. Gao, S. D. Cai, W. Gu, D. Y. Zhou, Z. K. Wang, L. S. Liao

''Enhanced Hole Injection in Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes by Thermally Evaporating a Thin Indium Trichloride Layer''

ACS Appl. Mater. Interfaces. 4 (2012), 5211-5216.

6. Y. L. Lei, Y. Jin, D. Y. Zhou, W. Gu, X. B. Shi, L. S. Liao, S. T. Lee

''White-Light Emitting Microtubes of Mixed Organic Charge-Transfer Complexes''

Adv. Mater. 24 (2012), 5345-5351.

5. X. B. Shi, C. H. Gao, D. Y. Zhou, M. Qian, Z. K. Wang, L. S. Liao

''Surface Plasmon Polariton Enhancement in Blue Organic Light-Emitting Diode: Role of Metallic Cathode''

Appl. Phys. Express. 5 (2012), 177-181.

4. W. Gu, L.S. Liao, S.D. Cai, D. Y. Zhou, Z. M. Jin, X. B. Shi, Y. L. Lei

''Adhesive modification of indium–tin-oxide surface for template attachment for deposition of highly ordered nanostructure arrays''

Appl. Surface Sci. 258 (2012), 8139-8145.

3. S. C. Dong, C. H. Gao, Z. H. Zhang, Z. Q. Jiang, S. T. Lee, L. S. Liao

''New dibenzofuran/spirobifluorene hybrids as thermally stable host materials for efficient phosphorescent organic light-emitting diodes with low efficiency roll-off''

Phys. Chem. Chem. Phys. 14 (2012), 14224-14228.

2. S. D. Cai, C. H. Gao, D. Y. Zhou, W. Gu, L. S. Liao

''Study of Hole-Injecting Properties in Efficient, Stable, and Simplified Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes by Impedance Spectroscopy''

ACS Appl. Mater. Interfaces. 4 (2012), 312-316.

1. X. Z. Zhu, C. H. Gao, M. F. Xu, W. Gu, X. B. Shi, Y. L. Lei,Z. K. Wang, L. S. Liao

''Enhancement of device efficiency in CuPc/C60 based organic photovoltaic cells by inserting an InCl3 layer''

Synthetic. Met. 162 (2012), 2212-2215.


2011

3. Y. He, Y. Zhong, F. Peng, X. Wei, Y.Su, L. Liao, S. T. Lee et al

''One-PotMicrowave Synthesis of Water-Dispersible, Ultraphoto- and pH-Stable, and HighlyFluorescent Silicon Quantum Dots''

J. Am. Chem. Soc. 133 (2011), 14192-14195. (Collaborative).

2. Y. He, Y. Zhong, F. Peng, X. Wei, Y.Su, S. Su, W. Gu, L. Liao, S.T. Lee

''Highly Luminescent Water-Dispersible Silicon Nanowires for Long-TermImmunofluorescent Cellular Imaging''

Angew. Chem. 123(2011), 3136-3139. (Collaborative).

1. X. Sun, D. Y. Zhou, L. Qiu, L. S. Liao,F. Yan

''Sodium−Quinolate Complexes as Efficient Electron Injection Materialsfor Organic Light-Emitting Diode Devices''

J. Phys. Chem. C 115 (2011), 2433-2438. (Collaborative).


2010

2. D. Y. Zhou, S. D. Cai,W. Gu, L. S. Liao, S. T. Lee

''Efficiency dependence on alkalimetal compound/Al bilayer cathode in organic light-emitting diodes''

Appl.Phys. Lett. 97 (2010), 223302.

1. L. S.  Liao, K. P.Klubek, J. K. Madathil, C. W. Tang, D. J. Giesen

''Recoverable electroluminescence from a contaminated organic/organic interface in an organiclight-emitting diode''

Appl. Phys. Lett. 96 (2010), 043302.